Здравейте, посетител! [ Регистрация | Вход

„Непознатата“ Подмярка 4.1.2. за развитие на малки стопанства

Новини 31.07.2018

По въпросите, които са отправили към МЗХГ желаещите да кандидатстват по Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, става ясно, че ПРСР действително не е добре рекламирана! Защо обаче все още не е, след като се похарчиха 4 милиона за целта, остава мистерия.

Като за финал – 4 млн. лева „гълта“ рекламна кампания за ПРСР 2014-2020

С този материал искаме безвъзмездно да подпомогнем колегите, които закъсняват с рекламирането, като дадем поне малко информация на хората.

Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ е насочена към смекчаване трудностите на малките стопанства и към повишаване конкурентоспособността им.

Малките стопанства в България се характеризират с опит и традиции в производство на продукти с високо качество, традиционни за българското земеделие и търсени от българските потребители. Същевременно се отличават и с по-ниска производителност, по-високи разходи, по-ниска конкурентоспособност и с намалени възможности за реакция на промените в пазарна среда или да се възползват от възникващите пазарни възможности. Малките стопанства често работят с физическо и морално остаряло оборудване, имат ниска степен на механизация на производството, липсваща или лошо поддържана напоителна инфраструктура, недостатъчен оборотен капитал, ниска кредитоспособност, неподходяща специализация в производства, които имат намаляващ пазар или конкуренция от производители с по-ниски разходи, неефективен мащаб на производството.

Подкрепата е насочена към инвестиции, свързани с:
• Инвестиции за модернизация или увеличаване на физическия капитал с оглед намаляване на преките разходи за производство, повишаване на производителността на труда и качеството или разширяване на производството;
• Инвестиции за подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на продукцията (като оборудване за оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради за специализирано съхранение и обработка, осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане);
• Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
• Инвестиции за реконструкция и строителство на сгради за отглеждане на добитък;
• Инвестиции за намаляване на потреблението на енергия;
• Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
• Инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
• Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Допустими кандидати (допълнена):

• За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват земеделски стопани:

а) физически лица;
б) еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон;
в) кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

• За безвъзмездна финансова помощ за колективни инвестиции могат да кандидатстват признати групи производители и признати организации на производители, само за сектора, за който са признати и за продуктите, за които са признати.

• Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите по т.1 трябва да:

а) са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), наричана по-нататък „Наредба № 3 от 1999 г.“;
б) са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;
в) имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и/или „Етеричномаслени и лекарствени култури“, съгласно продуктите, посочени в Приложение № 3;
г) са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя, включително сгради, помещения и оранжерии, използвани за производствена дейност на селскостопански култури;
д) са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
е) са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия.

Четете още УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Допустими разходи:
• Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
• Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
• Закупуване на недискови (палцови) бавно подвижни косачки, закупуване и поставяне на електропастири за управление на пашата, закупуване на балировачки, закупуване на соп (сеносъбирачка), закупуване на дробилки (прикачен инвентар, който директно дроби малки храсти и ги компостира и оставя върху пасището), закупуване и поставяне на кошери в ливади и овощни градини, закупуване на преносими сушилни и др;
• Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги;
• Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Приоритети:
• Стопанства от сектор животновъдство
• Стопанства от сектор плодове и зеленчуци
• Стопанства с биологично производство
• Стопанства, разположени в планински и необлагодетелствани райони,
• Инвестиции в енергийна ефективност и иновации.

Дейности, допустими за финансиране (допълнена):
Допустими дейности:
• По подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

а) модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи или
б) подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията, или
в) създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, или
г) повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, или
д) производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства, или
е) инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда, или
ж) инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства, или
з) изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата.

• Безвъзмездна финансова помощ се предоставя на земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба. Земеделските продукти могат да бъдат само продукти, включени в Приложение № 3.

• Безвъзмездна финансова помощ се предоставя на групи и организации на производители  за инвестиции пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство, съхранение и  подготовка на продукцията на своите членове.

Процент на съфинансиране (редактирано):

Безвъзмездната финансовата помощ е в размер до 60 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

• Размерът на безвъзмездната финансовата помощ се увеличава с 10 на сто в следните случаи:
а) за проекти, представени от млади земеделски стопани;
б) за колективни инвестиции;
в) за проекти, които се изпълняват в обхвата на райони с природни и други специфични ограничения райони. Проектите трябва да се изпълняват на територията на населено място, чието землище попада в необлагодетелстван район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват,(ДВ, бр. 20 от 2008 г.), и най-малко 75 на сто от общата земеделска площ се намира в необлагодетелстван район;
г) за проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност;
д) за разходи за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени.

• Размерът на безвъзмездната финансовата помощ се увеличава с 15 на сто за инвестиции изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ или мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

• Максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ на повече от едно от условията по т. 2 и/или 3, е не повече от 80 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

• Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за проект за колективни инвестиции и интегрирани проекти, представен от един кандидат/бенефициент, отговарящ на повече от едно от условията е не повече от 90 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

• Когато на кандидата е предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер над 60 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, той се задължава да поддържа съответствие с условията, при които е получил помощта в по-големия размер, за период от три години от датата на получаване на окончателно плащане. С изключение на условието по т. 2, буква „а“, в случаите на навършването на максимално допустимата възраст.

• Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на безвъзмездната финансова помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1250 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 25 000 евро (48 895 лв.), а за проекти представляващи колективни инвестиции 70 000 евро.
Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти е не повече от 90% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Източник: Съвети в земеделието, ДФ Земеделие

Таблица за размер на стопанството /СПО/

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ТАБЛИЦАТА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАЗМЕР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

Документи за кандидатстване и информация

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ

2 млн. лева за проекти за инициативни групи по подмярка 19.3 от утре

Новини 31.07.2018

На 1 август Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони ще открие две процедури за подбор на проектни предложения по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.

По процедурите ще се финансират дейности, които допринасят за развитието на териториите, обхванати от Местните инициативни групи (МИГ):

1. Процедура за подбор на проектни предложения за „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ се отнася за дейности по разработване на съвместен продукт/услуга, включващи придобиване на активи, включително строително-монтажни/ремонтни работи на територията на партньорите от България. Финансират се и дейности за изследвания и пазарни проучвания за целите на проекта, директно свързани със съвместния продукт/услуга, реализиране на промоционални или маркетингови кампании, провеждане на обучения, дейности по публичност и информираност и дейности по координация на изпълнението на дейностите по проекта и др.

Общият размер на средствата по процедурата възлиза на 1 600 000 лева. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти за сътрудничество за кандидата и всеки от партньорите е до левовата равностойност на 50 000 евро за вътрешнотериториално сътрудничество и до левовата равностойност на 100 000 евро за транснационално сътрудничество.

2. Процедура за подбор на проектни предложения за „Подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ ще се финансира дейности, като провеждане на срещи с потенциални партньори,  провеждане на заседания и мероприятия за планиране на дейностите по проекта, подготовка и разработване на проект за вътрешнотериториално или транснационално сътрудничество, дейности по публичност и информираност и дейности по координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Целта на процедурата е да стимулира изграждането на капацитет, споделянето на опит, обмена на ноу-хау, които допринасят за устойчивото развитие на местните общности и подпомагат постигането на целите на стратегиите за ВОМР и на ПРСР 2014–2020 г.

Общият размер на средствата по процедурата възлиза на 400 000 лева. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за подготвителни дейности е до левовата равностойност на 10 000 евро за проект за вътрешнотериториално сътрудничество и до левовата равностойност на 25 000 евро за проект за транснационално сътрудничество.

Допустими кандидати за предоставяне на финансова помощ по двете процедури са местни инициативни групи (МИГ), които са сключили споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР по реда на ПМС № 161 от 2016 г. или по Наредба №22 от 2015 г.

Проектните предложения по процедурите могат да бъдат подадени от кандидатите чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014–2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е последният ден до 24:00 часа на всеки втори календарен месец след 31 август 2018 г. до септември 2022 г.

Платена е de minimis в Ямболско и Бургаско

Новини 26.07.2018

До момента Държавен фонд „Земеделие“ извърши плащания по помощта de minimis за общините в Ямболско и Бургаско, засегнати и ограничени поради заболяването чума по дребните преживни животни, общо на 364 стопани от седемте общини с въведени ограничения заради чумата (PPR) за близо 2 050 000 лв.

Обезщетения ще получат не само стопаните на евтанизираните животни, но и всички останали, които подлежат на възбрана за реализиране на млечни и месни продукти извън ограничената зона.

Чрез помощта de minimis стопаните ще могат да покрият загубите от нереализираното мляко, ценовите разлики на изкупената продукция и затрудненията при изхранването на животните. Тя е допълнение към вече изплатените на стопаните обезщетения за евтаназирани животни.

40 фирми и организации подкрепиха исканията на НОКА. Декларация

Новини 20.07.2018

ОТ НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ НА
БЪЛГАРСКИТЕ ОВЦЕВЪДИ И КОЗЕВЪДИ

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Копие до : Г-н Румен Порожанов
Министър на земеделието,
Храните и горите

Д Е К Л А Р А Ц И Я

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Като най-голяма животновъдна асоциация в страната (1785 члена отглеждащи над 222 162 бр овце и кози), Националната Овцевъдна и Козевъдна Асоциация (НОКА) многократно е изпращала в писмен вид по надлежен ред всички свои искания за решаване на кризисната ситуация в бранша, към Министъра на земеделието храните и горите и към Министър Председателя на Р България.

НОКА, а не Симеон Караколев, е единственият организатор на проведения на 18.07.2018 г.в София Национален протест на българските овцевъди и козевъди. Стачните действия бяха продължение на националните протести за спасяване на отрасъла, които започнаха на 13 юли т.г. край с. Шереметя до Велико Търново, със символична блокада на главен път София-Варна.

Нашите искания бяха подкрепени от десетки организации в сектор Животновъдство! Искаме да подчертаем, че т.1 от  Споразумение, сключено на 18 юли 2018 г. между Министъра за земеделието храните и горите и Национална Овцевъдна и Козевъдна Асоциация, с Вашата санкция, а именно „Да бъдат освободени заместник- министърът на земеделието храните и горите д-р Цветан Димитров, директорът на дирекция „Животновъдство” д-р Златка Възелова, директорът на дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели” Георги Праматаров и Бойко Синапов съветник на министъра на земеделието храните и горите” е категорично подкрепенa от:

1. НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА И КОЗЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ
2. РЕГИОНАЛНА ЖИВОТНОВЪДНА АСОЦИАЦИЯ СЛИВЕН
3. СЪЮЗ НА ОВЦЕВЪДИТЕ И КОЗЕВЪДИТЕ
4. АСОЦИАЦИЯ НА ПЛЕВЕНСКА ЧЕРНОГЛАВА ОВЦА
5. АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ТЪНКОРУННИТЕ ОВЦЕ В БЪЛГАРИЯ
6. АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА МЛЕЧНИ ПОРОДИ ОВЦЕ
7. СДРУЖЕНИЕ РАЗВЪДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕСТНИ ПОРОДИ ОВЦЕ
8. АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА МЕСТНИ АВТОХТОННИ ПОРОДИ В БЪЛГАРИЯ
9. СДРУЖЕНИЕ ДОБРУДЖАНСКО АГНЕ
10. АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ПОРОДАТА ЛАКОН В БЪЛГАРИЯ
11. СДРУЖЕНИЕ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2018
12. МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ
13. СЪЮЗ НА ФЕРМЕРИ СТРУМА
14. АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА МЛЕЧНИ ПОРОДИ КОЗИ
15. АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКА БЯЛА МЛЕЧНА ПОРОДА КОЗИ В БЪЛГАРИЯ
16. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА МЛЕЧНИ ОВЦЕ В БЪЛГАРИЯ
17. АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА РЕДКИ АВТОХТОННИ ПОРОДИ – Калоферска дългокосместа коза
18. НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА МЛЕКО И МЕСО ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ Организации / групи на производителите на мляко и месо от цялата сграна
19. СЕВЕРОЗАПАД 2016
20. КИТКА 2016
21. ДЕЛИОРМАН ГРУП
22. НИКИ 2017
23. ДОБРУДЖА 7
24. ШИЙП ГРУП 2016
25. ФЕРМЕРИ ВТ
26. ПИРГОС МИЛК
27. ХАРИ АГРО ГРУП
28. ФЕРМЕРИ 2016
29. СДРУЖЕНИЕ ЛУДОГОРИЕ
30. ТРАКИЙСКО СЛЪНЦЕ
31. ЗЛАТЕН ЧАН
32. ФЕРДИЧ МИЛК
33. ЕДАСИС
34. ДЕТЕЛИНА
35. СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА МЕСТНИ АВТОХТОННИ ПОРОДИ КОЗИ В БЪЛГАРИЯ
36. АСОЦИАЦИЯ НА ОВЦЕВЪДИТЕ ОТ ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
37. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЕСОДАЙНОТО ГОВЕДОБЪДСТВО В БЪЛГАРИЯ
38. СЪЮЗ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
39. АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА КАФЯВАТА ПОРОДА ГОВЕДА
40. СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ГОВЕДА ОТ ПОРОДИТЕ МОНБЕЛИЯРД И СИМЕНТАЛ

20.07.2018 г.
Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА)

Сваляйте цените и продавайте в Близкия Изток и Турция! Форум на НОКА

Новини 20.07.2018

Форумът „Визия за овцевъдството и козевъдството в България 2018-2027“, който се проведе днес  2.07.2018 г. в Дома на Европа, събра в един своеобразен организационен дует Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) и евродепутатът от БСП Момчил Неков.

Участие в събитието взеха зам.-мнистър Цветан Димитров, високопоставени чиновници от ведомството от дирекция животновъдство, начело с г-жа Златка Възелова, представители на овцевъдните и козевъдни организации, учени и специалисти, както и земеделски производители и фермери.

Общото впечатление от проведения форум, споделен за AGRO Journal от участници, е че срещата е преминала в духа на общи приказки и намерения, без да бъде конкретно изяснена стратегия.

Желанието си да участва в организирането на такова събитие в едно с председателя на НОКА Симеон Караколев, обясни в самото начало евродепутатът Момчил Неков с думите:

Тук съм като представител на България в Европейски парламент, тук съм като заинтересовано лице, което наистина иска да помогне на секторите овцевъдство и козевъдство. В моята компетенция е да запозная българските органи и  производители с проблемите пред сектора, с пропуснатите възможности, които тепърва трябва да наваксваме, и в същото време да можем да парираме проблеми от глобално естество с търговските споразумения, които биха попречили доста на бранша.

Търговските споразумения, които визира депутатът, са онези, които след окончателното излизане на Англия от съюза, ще дадат възможност Австралия и Нова Зеландия да залеят пазара с продукция. И децата знаят за легендарните обеми на овцевъдството в тези страни. За родния фермер този развой на нещата ще представлява непреодолимо препятствие … почти за вечни времена. Сектора ще се превърне в „бутик“ с неколцина ентусиасти.

На практика спасителния пазар можеше да е в южната ни съседка Турция. Заедно с безброй малки и големи пречки за това, последната седмица потресаващи кадри на унищожени животни от Странджанско заради разрастващата се зараза от чума по овцете и козите, засядат като буца в гърлата и на овцевъди и козевъди, и на всеки българин със съвест.

От коментарите по този въпрос е видно,че има съмнение за нарочен саботаж, целящ да унищожи окончателно двата сектора, чрез заразяване с чума, която да се превърне в пандемия. По непроверени данни до момента се говори за унищожаването на над 14 000 животни, а заразата върлува от няколко дни и в още една област – Бургаска.

Дали и как биха продължили преговорите с Турция за износ на овце и кози от България, остава мистерия, след изказването на  Зам-министър Димитров, който осветли присъстващите:

Този традиционен пазар, за който си говорим дълги години наред – Близкия Изток и Турция, вече не е този, който беше. Това е един много по-евтин пазар от европейския.

Това означава, че българските овцевъди и козевъди ще са принудени да продават продукцията си по-евтино, ако искат да присъстват на източния пазар. За Европейския… там пък искат други качества, не консумират много от продуктите от овче мляко, изобщо и там нещата са в критичен вид за БГ.

Въпреки напредващата в своята реализация идея (поне на думи) за създаване на нова млечна българска порода овце, участниците във форума се обединиха около мнението, че бъдеще може да има само в месодайното овцевъдство.

Преди месеци именно г-н Караколев сподели в телефонен разговор с AGRO Journal, че именно той е „бащата“ на идеята – да се появи нова млечна порода (може би по подобие на съществуващата синтетична популация, която не се хвали нито с млечни нито с месни рекорди), при това със сериозен ентусиазъм. На лице е леко разминаване в направленията, но може да е защото новата млечна българска порода още не се е появила на бял свят.

От своя страна евродепутатът от БСП Момчил Неков, даде идеи за разширяване на възможностите за допълнителен доход от овцевъдство и козевъдство, като се намери механизъм за сертифицирането на вълната като БИО продукт.

В допълнение изрази категорично мнение, че както овцевъдството, така и козевъдството трябва да продължат да бъдат подпомагани, като чрез това подпомагане ще се цели справянето с тежките проблеми, като несигурното бъдеще на този бизнес изобщо.

Що се отнася до подпомагането на браншовите организации, помощта трябва да се увеличи чувствително, според депутата. Вероятно вижда позитивите от дейността на съответните организации в момента. Отчете като сериозен проблем вноса от трети страни, липсата на маркетингов подход, а изход от това ще бъдат добре финансираните организации които да организират почти всички производители. Той сравни България и Франция, а резултатът е 5% : 95%  в полза на отлично организираните французи, които по всяка вероятност нямат никакви съмнения в ефективността на работата на своите браншови асоциации и други подобни формирования, които скоро ще ги качат на „трона“ на животновъдството в Европа.

Неков обърна сериозно внимание и на не търпящия отлагане проблем с „подмяната на генерацията“.  Липсата на млади фермери овцевъди и козевъди е изключително сериозен и очевиден. Толкова, колкото са сериозни и очевидни причините за това, част от които са изброени по-горе. Липса на пазар, ниски изкупни цени, липса на политическа воля за сериозно изработване на дългосрочна стратегия, никаква „цедка“ на вноса, сега пък и… чума. Не е възможно да се привлече млад човек в подобен бизнес, който „крещи“ в предсмъртна агония.

По мнение на депутатът – на младия, начинаещ фермер, ще са му нужни сили да издържи първите… една-две години, тъй като според него те са критични. Припомни, че негова е идеята за подпомагане на млади фермери в планинските райони, а и предложи като вариант да бъдат отпускани стартови безлихвени кредити. Към момента изобщо няма такава тенденция, не и в българските банкови институции.

Потърсихме за мнение, относно бъдещата не само визия, а и  „телосложение“, съществуване и жизненост на българските овцевъдство и козевъдство, авторитетни специалисти участвали във форума, но те се въздържаха от коментар. Причината за това е тяхната съвест и нежелание да се включат в поредния опит да се говорят празни приказки, без и най-малки наченки на разбиране на материята, още по-малко желание да се постигне успешно и печелившо животновъдство.

Предложението на зам. министъра е странно и обидно за овцевъдите – Сваляте цените и продавате. България е страната с най-голям принос в намаляване броя на овцете в Европа в последните години. От 25 милиона, 9 се падат на нашата страна. Очевидно е, че не е изгодно, не е рентабилно и все повече стопани се отказват от дейността си, при това с нескрито огорчение, че на техен гръб някои станаха по-богати, че и по-безочливи. Да не зачекваме темата за най-голямата популация овце абсолютно не конкурентна със своите светлинни години по-продуктивни аналози Асаф и Лакон. Това е ефект от 30 години сериозна „работа“ на политики в селското стопанство.

А защо вълната сега е отпадък? Защото освен селско стопанство, няма и лека промишленост. За износ – нямаме капацитет…с дата днес!

Ставки за обезщетение, de minimis, директни плащания 2018 г. и евтаназия

Новини 20.07.2018

Обезщетения на засегнати овцевъди с овцете – майки и кози – майки
На пострадалите земеделски стопани, във връзка с възникналите огнища на заболяването чума по дребните преживни животни в обл. Ямбол (общ. Болярово и общ. Елхово)   и обл. Бургас (общ. Малко Търново, общ. Приморско, общ. Созопол, общ. Средец и общ. Царево) се предоставя подпомагане от типа de minimis за покриване на загуби от нереализиране на мляко, ценови разлики на изкупена продукция и затруднения при изхранване на животните.

Единичната ставка за една овца-майка и/или коза-майка е в размер на 47 лв. обл. Ямбол и обл. Бургас;За трите общини в обл. Ямбол (общ. Ямбол, общ. Стралджа и общ. Тунджа), в които бе наложена едноседмична възбрана за продажба на сурово мляко, се предоставя подпомагане за пропуснати ползи от реализация на първична земеделска продукция (овче и козе мляко), като единичната ставка е в размер на 14 лв. за една овца-майка и/или коза-майка;

Срок за подаване на заявленията: от 19 юли 2018 г. до 31 август 2018 г.

Изплащането на помощта ще става до 5 работни дни от подаване на заявлението.

За улеснение на пострадалите животновъди заявления се подават  в съответната Областна дирекция (ОД) на ДФ ”Земеделие” – гр. Бургас и гр. Ямбол, отдел „ПСМП“ или в Общинските служби „Земеделие“ към МЗХГ, в следните общини: Болярово, Елхово, Стралджа, Малко Търново, Приморско, Созопол, Средец и Царево

Предоставяне на помощ de minimis за всички животновъди, които отглеждат дребни преживни животни и не попадат в засегнатите от заболяването области – единичната ставка е в размер на 7 лв.

Срок за подаване на заявленията: от 19 юли 2018 г. до 31 юли 2018 г.

Изплащане на помощта: до 10 август 2018 г.

*Забележка: Престои на заседание на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ да се разгледа предложение за увеличаване с още 8 лв., което ще доведе и до повишение на всички ставки по-горе.

Подпомагане кампания директни плащания 2018 г.
Всички пострадали животновъди, кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2018 г. (схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони (10 – 49 животни) и схема за обвързано подпомагане за овце майки и кози майки под селекционен контрол) ще получат подпомагане, вкл. за евтаназираните животни, като за тях няма да се изисква доказване на реализирани количества мляко и/или млечни продукти.

Аналогично, кандидатите по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, ще бъдат допустими за подпомагане по схемата. За целта кандидатът и/или упълномощено от него лице трябва да попълни и подаде в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция и общинските служби по земеделие на територията на засегнатите общини от областите Бургас (Малко Търново, Приморско, Созопол, Средец, Царево) и Ямбол (Болярово, Елхово), формуляр по образец за форсмажорното обстоятелство, с представени доказателствени документи за събитието.

Обезщетения за евтаназирани животни.
Животновъдите с евтаназирани животни получават обезщетения, които са изчислени по видове и категории животни, като е отчетена пазарната цена, теглото на животното и неговата развъдна стойност. Така се формират два вида обезшетения за стокови животни и такива под селекционен контрол.

При стоковите животни, обезщетенията варират, както следва:

Категория животни / Цена за 1 животно в лв.

Агнета до 6 месеца за угояване / 140

Шилета от 6 до 12 месеца за угояване / 160

Шилета от 12 до 18 месеца за угояване / 160

Овце за угояване / 190

Ярета до 6 месеца / 140

Козлета от 6 до 12 месеца за угояване / 160

Кози за угояване / 190

При определяне индивидуална ценана всяко животно под селекционен контрол са отчетени и племенната стойност на животното на база неговата млечност, поредността на лактацията, като за  мъжките разплодни животни получената крайна стойност се удвоява.

среден минимален размер лв. / среден максимален размер лв.

овца-майка – 234,66 / 436

коч – 690 / 713

Към 18.07.2018 г. са изплатени обезщетения на собствениците на убитите животни от заболяването „Чума по дребните преживни животни“ общо 416 413, 52 лв. за 1 530 броя животни. Разпределението по области е следното: за област Ямбол са обезщетени общо 1 356 броя животни на стойност 119 192, 62 лв., за област Бургас общо 474 броя животни на стойност 297 220, 90  лв.

Нови ставки по схемата за обвързано подпомагане на крави,овце, кози и биволи

Новини 12.06.2018

Новите ставки за обвързано подпомагане за крави, овце, кози и биволи са известни. Сумите, с които ще бъдат подпомагани стопаните са определени с няколко заповеди, подписани от аграрния министър с дата 8.06.2018 год. От списъка за подпомагане са изключени овцете и козите, които не се контролират.

Крави под селекционен контрол
от  596,25 на 632,45 за първите 250 животни.
За стопанства над 250 крави – от 477,00 на 505,96 лв.

За овце и кози под селекционен контрол
–  83,52  лв. до 300 животни
Над 300 – 66,82 лв.

Месодайни крави под селекционен контрол
– 280,19 лв. за първите 250 животни
– Над 250 крави – 224,15 лв.

Млечни крави
– 323,15 лв.

Месодайни крави и/или юници
–  173,18 лв.

Биволи
– За първите 250 биволи   625,69 лв.
– 500,55 лв. над 250 животни

Пролетни алергии

Новини 23.04.2018

пролетни алергии

Настъпват в ранна пролет и могат да продължат до есента

За някои пролетта е сезонът, през който цъфтящите дървета и треви (полени) са дразнител и причина за здравословни проблеми. През този период болните чустват дискомфорт, често кихат на пристъпи, появява се обилна секреция в носа, придружена и със сълзотечение. В слънчево време действието на полените се засилва. Когато вали дъжд, той отмива полените и болните се чустват по-добре.

Голяма роля за алергията към полени играе наследствената предразположеност. Поленът е прашецът на цъфтящото растение. Най-разпространени полени у нас са тези на тополата, лешника, брезата, клена, ливадите с райграс, нивите с ръж, овес и пшеница, живовляка, копривата, троскот и метлица.

Най-податлива на лечение е сенната хрема.

При лечението се използват съответни алергени, които образуват в организма антитела, блокиращи полените. Лечението трябва да започне навреме за да се предотвратят възможните усложнения. Алтернативни методи за лечение са иглотерапията и лечението с хомеопатични препарати. Това обаче е допълнителна терапия.

Как да помогнем?

Планирайте семейната отпуска извън периода на голяма концентрация на полени във въздуха.

Концентрацията на полени е най-ниска край морето.

Редовно забърсвайте с влажна кърпа гладките повърхности в жилището

Дръжте прозорците затворени, проветрявайте само в дъждовно време.
Не пушете! Тютюневият дим дразни лигавицата на носа.

Тръгват вертолети срещу боровата оса – в кои села да приберат пчелите на 24-27 април

Новини 23.04.2018

борова оса

Те са на територията на Югозападното държавно горско предприятие

Над 8400 декара борови гори на територията на държавните горски стопанства в Дупница, Радомир и Рилски манастир са силно нападнати от гъсениците на ръждивата борова листна оса.

Основната част от засегнатите насаждения на площ от 7000 декара са в землищата на селата Владимир, Долна Диканя, Старо село, Друган, Стефаново, Червена могила, Студена, Боснек и местности около град Радомир.

Около 800 декара са в землищата на селата Пороминово, Кочериново, Бараково, Мурсалево, Бураново и Боровец.

Останалите близо 600 декара са в района на гр. Дупница, гр. Бобошево и селата Джерман, Крайни дол, Усойка, Циклово, Доброво, Сопово и Скрино.

За да не се допусне масово обезлистване на дърветата, Югозападното горско предприятие съобщи, че организира въздушно пръскане с вертолет.

Авиоборбата е разрешена и ще се извърши в периода 24-27 април при подходящи метеорологични условия.

Горските масиви ще бъдат третирани с работен разтвор от Димилин и Акарзин с активно вещество дифлубензурон.

Предприятието своевременно информира всички регистрирани пчелари да не пускат пчелите на паша в дните, в които ще се извърши въздушното пръскане. За предстоящите лесозащитни дейности са уведомени заинтересованите кметства и държавни институции.

Българо-китайски форум за развитие на селското стопанство се открива днес

Новини 23.04.2018

Смика bgfermer

Българо-китайски форум за развитие на селското стопанство се открива днес в София. Организатори са Институтът за аграрна икономика към Селскостопанска академия, Шанхайският университет „Жао Тонг“, Китай, Аграрният университет – Пловдив и Университетът за национално и световно стопанство – София. Това съобщиха от пресцентъра на Селскостопанската академия.

На събитието ще присъства първи заместник-министър на Министерство на науката и технологиите на Китай Хуанг Вей, заместник-ректорът на Шанхайския университет „Жао Тонг“ проф. Дан Ву, заместник-председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Мая Игнатова, ректори на университети и други.

Събитието ще започне от 9.30 ч. в Бест уестърн хотел експо в София.

Бостан се прави в края на април

Новини 21.04.2018

Плодовете са сладки, когато няма жеги и дъждове

Динята и пъпешът принадлежат към сем. Тиквови (Cucurbitaceаe). Динята идва от Южна Америка, а пъпешът от Мала Азия.

Най-вече в полските райони на страната се правят бостани, а това става или чрез директно засяване на семена, или чрез използване на разсад. Готовият разсад се разсажда на полето в последната десетдневка на април или в началото на май, когато вече няма опасност от слани. Със седмица по-рано може да се извърши директна сеитба. Температурата на почвата трябва да е 14-15 градуса.

Как се сее

Сеитбата на дини  се извършва като семената се полагат на дълбочина 5-7 см (при суха и топла пролет) в гнезда с 5-6 семена. При влажна пролет дълбочината е около 4 см. На един декар се засяват 200-300 грама семена.  Гнездата се правят на разстояние едно от други 160см х 170 см. Може да се сеи и на двуредова лента с разстояния 200 см х 80-100 см.

Пъпешите се засяват малко по-плитко – на дълбочина 3-4 см и също на гнезда с 5-6 семена. Тяхната сеитбена норма е 300 – 400 г/дка. Отглеждането е на гнезда или на редове, а схемата на засаждане е за гнездата – 150см х 160см, а когато са на редове – 150-160см х 35-40 см.

Предшественици и подходящо време

Дините и пъпешите са капризни – изискват почвата да е плодородна и добре структурирана, нито алкална, нито кисела.

пъпеш в бостан

Пъпешът се сее малко по-плитко

Тежките и студени почви не са подходящи за отглеждане на бостан. Най-добре е да се отглеждат след люцерна, житни и бобови култури.

Двете култури се развиват най-добре, когато дневните температури са 25-27 градуса.  Ако те са над 33-34 градуса и то за по-продължителен период, влияят неблагоприятно на цъфтежа, оплождането и формирането на завръзите, а над 40 градуса пречат на растенията да асимилират хранителните вещества и те получават трайни нарушения.

Поливане и дъждове

Пъпешът е по-влаголюбив, тъй като кореновата му система е по-слаба. Динята обаче също е взискателна към влажността на почвата. Като цяло, двете култури изискват влажността в горния повърхностен слой да е поне 70 процента. Най-голяма е нуждата им от пода когато цъфтят, а после – когато плодовете наедряват.

Въпреки, че обичат влажността, дъждовете по време на зреенето не се отразяват благоприятно на качеството на плодовете. Причината е в това, че многото поета вода намалява сладостта им, а кората им става по-дебела. При по-големи колебания на влагата в почвата пъпешите масово се напукват.

Болести

За получаване на по-високи добиви у необходима и навременна растителна защита. Освен срещу плевелите, трябва да се третира при необходимост  срещу мана, брашнестата мана, антракноза, бактериален пригор.

Честа причина за ниски добиви е засушаването през началните фази от развитието на растенията, а в по-късните фази – повредите от маната и антракнозата. Причинителят на антракнозата  може да бъде пренесен чрез сеитбата на необеззаразени семена.

Как да опазите здравето на птичите стада

Новини 20.04.2018

На подрастващите всеки месец в продължение на 3 до 5 дни да се дават витамини, микро- и макроелементи

 

Наши читатели се интересуват какви профилактични програми могат да използват за опазване на домашните си птици от болести от излюпването до края на живота им. Профилактичните програми се съставят от местните ветеринарни лекари съобразно епизоотичната обстановка в населеното място или в района, в който се отглеждат домашните птици.

Предлагаме ви четири схеми за профилактични ветеринарномедицински програми. При необходимост препаратите могат да бъдат променяни според обстановката в даден район, но след консултация с ветеринарен лекар.

Схема 1:

за птици на възраст от 1 – 3 дни – галимицин в доза 110 г/100 л вода;

възраст 4-6 дни – витазол200 мл/150 л вода;

възраст 18-20 дни – витамин Е-хидрозол + – 200 мл/ 100 л вода, както и натриев селенит 10%-ов разтвор в доза 8 мл/ 100 л вода;

възраст 21 дни – ваксинация срещу псевдочума – съгласно указанията на ветеринарния лекар;

възраст 22-24 дни – окситетрациклин – 1 г/10 л вода;

възраст 25-30 дни – вит.Е-хидрозол + натриев селенит – както на 18-20 дни;

възраст 35-38 дни – 0;

възраст 45-48 дни – окситетрациклин.

Схема 2:

за птици на възраст от 1-3 дни – тетрациклин в доза 1,5 г/10 л вода;

възраст 4-6 дни – вит.Е-хидрозол в доза 20 мл/10 л вода;

на 14-дневна възраст се прави ваксинация срешу чума съгласно указанията на ветеринарите;

на възраст 15-18 дни – галимицин- доза 11 г/10 л вода;

на възраст 20-24 дни – витамин Е-хидрозол+в доза 20 мл/10 л вода;

на възраст 30-32 дни се дава витазол в доза 10 мл/10 л вода;

на възраст 45-48 дни – тетрациклин в доза 1 г/ 10 л вода.

Схема 3:

на възраст 1-3 дни се дава тилан в доза 0.5 г/л вода;

на възраст 10-13 дни се дава витазолв доза 20 мл/10 л вода;

на 14-дневна възраст се прави ваксинация срещу псевдочума съгласно указанията на ветеринарите;

на възраст 15-17 дни се дава тетрациклин – 1 г/10 л вода;

на възраст 18-22 дни – витамин Е- хидрозол – 20 мл/10 л вода + натриев селенит 10%-ов разтвор 8 мл/100 л вода;

на възраст 30-32 дни – витамин Е хидрозол в доза 20 мл/10 л вода+натриев селенит 8 мл/10 л вода;

на възраст 38-40 дни се дава галимицин в доза 11 г/10 л вода;

на 45-48-дневна възраст се дава витазол – 10 мл/10 л вода.

Схема 4:

на еднодневна възраст се дава 3% захарен разтвор + ваксинация срещу болестта на Марек в люпилните;

на 1-3-дневна възраст се дава дор-нов – 0,5 г/1 л вода, или фармалтадон – 0,25 г/ л вода + мултивит пулвис в доза 4 г/10 л вода;

на възраст 4-7 дни – мултивит пулвисв доза 4г/10 л +аминоцид в доза 15 г/10 л вода;

на възраст 8-10 дни – мултивит Е + селениум – 15 г/10 л вода или Вит.Е-сел – 1 пакет/8 л вода;

на 11-14-дневна възраст се дава меден сулфат (син камък) – 5 г/10 л вода;

на възраст 15-20 дни се дава мултивит течен в доза 3 мл/10 л вода + кокцид в доза 2,5 мл/ 10 л вода профилактично или 5 мл/10 л вода лечебно;

на възраст 21-24 дни – аминоцид в доза 15 г/10 л вода;

на 25-28-дневна възраст мултивит Е+ селениум- доза 15 мл/10 л вода;

на 29-31-дневна възраст – фермалтадон в доза 5 г/10 л вода или дор-нов – 5 г/10 л вода;

на възраст 45-50 дни се дава мултивит течен в доза 3 мл/ 10 л вода;

на възраст 65-68 дни – фармалтадон в доза 5 г/10 л вода + мултивид течен – 3 мл/10 вода, + аминоцид в доза 15 г/10 л вода.

След тази възраст птиците се прехвърлят в група ярки.

На подрастващите птици всеки месец в продължение на 3 до 5 дни се дават витамини и препарати съдържащи микро- и макроелементи в дози, описани върху опаковката им.

Същото се отнася и за носачките, като някои медикаменти, които са в по-ниска концентрация, се дават понякога всеки ден, а тези с по-висока – според предписанията.

Употребата им се прилага и в зависимост от нивото на хранителните вещества в дневната дажба, продуктивността на птиците и условията на отглеждане и най-важното здравословното им състояние. Защото много често при транспортиране, при пренасяне или настаняване в нови помещения, преди пронясяне или възникване на стресови състояния.

По-строги правила за биологичните храни прие Европарламентът

Новини 20.04.2018

Нови правила, които да гарантират, че само висококачествени биологични храни се продават в ЕС, и които да увеличат биологичното производство, бяха приети днес от Европарламента.

Евродепутатите одобриха новата европейска правна рамка за производството и етикетирането на биологични храни, договорена от преговарящия екип на Парламента и министрите на ЕС на 28 юни 2017 г. с 466 гласа „за“, 124 гласа „против“ и 50 гласа „въздържал се“, съобщи пресслужбата на ЕП.

Основните елементи включват:

Гарантиране на висококачествени биологични храни

– Стриктни проверки, базирани на рисковете, ще се извършват по цялата верига на доставки. Благодарение на настояването на Парламента проверките ще се извършват на място и за всички оператори поне веднъж годишно или веднъж на всеки две години, ако не са открити нарушения през последните три години.

– Вносът ще трябва да се съобразява със стандартите на ЕС. Настоящите правила за еквивалентност, изискващи държавите извън ЕС да се съобразяват с подобни, но не идентични стандарти, ще бъдат постепенно отменени през следващите пет години.

Увеличаване на биологичното производство на храни в ЕС

– Увеличаване на предлагането на семена и животни, отглеждани по биологичен начин, в отговор на нуждите на производителите, развиващи биологично земеделие – срокът на действие на изключенията, позволяващи употребата на конвенционални семена и животни в биологичното производство, следва да изтече през 2035 г.

– Смесени стопанства за насърчаване на преминаването към биологично производство – стопанствата, произвеждащи едновременно конвенционални и биологични храни, ще бъдат позволени, при положение че двете дейности на стопанството са ясно и ефективно разделени.

– По-лесно сертифициране за малките производители – груповото сертифициране ще спести време и пари на малките производители при преминаването към биологично производство.

Избягване на замърсяването от химични пестициди и изкуствени торове

– Превантивни мерки – земеделските производители и другите участници във веригата на доставки на храни ще трябва да прилагат редица нови мерки, за да избегнат замърсяване; при подозрения за наличието на неразрешен пестицид или тор крайният продукт не трябва да носи етикет „био“ докато не бъде извършено допълнително разследване; ако замърсяването е умишлено или производителят не е въвел необходимите предпазни мерки, продуктът ще загуби своя биологичен статут.

– Държавите членки, които в момента прилагат допустими нива за неразрешени вещества в биологичните храни, като например пестициди, могат да продължават да го правят, при положение че предоставят достъп до своя пазар на биологични продукти от други държави членки, отговарящи на изискванията на ЕС.

Четири години след влизането на регламента в сила Комисията ще докладва за степента на ефикасност на правилата на ЕС против замърсяването и националните допустими нива и при необходимост ще представи нов проект за хармонизирането им.

Договореният текст все още трябва да бъде официално одобрен от Съвета на министрите на ЕС преди да влезе в сила. Ще бъде приложен от 1 януари 2021 г.

Как правилно да подходим в хранене на овцете и агнетата в началото на пролетта?

Новини 20.04.2018

След приключване на агнилната кампания и отбиване на агнетата, основната цел за всеки фермер трябва да бъде достигне пика на лактация, при различните породи овце от млечно направление и осигуряване на добър растеж и развитие на агнетата, при минимални разходи за фураж. Всичко това може да бъде постигнато с балансирано хранене и целесъобразно отглеждане на животните.

Какво трябва да се знае с настъпването на пролетта:

Хранене на лактиращите овце – в много от стопанствата, агнилната кампания вече е приключила, с изключение на фермите, където не е имало синхронизация на еструса при животните. През този период овцете задължително трябва да се хранят балансирано, а при самото отглеждане да се спазва хранителния фронт. Една от основите грешки, която се допуска е, че в началото на пролетта изкарвайки животните на паша се прекратява подхранването им с протеинови фуражи и се залага на зърнените. През периода на паша се извършва неконтролирано използване на естествените пасища, което от една страна води до увеличение на дела на житните треви и разнотревието, а от друга страна се намалява делът на бобовите култури в дажбата, което води до недостиг на протеин.

Това налага подхранването на животните с протеинови фуражи. Включването на протеинови концентрати ProteMix® в дажбата на лактиращите овце, не само ще гарантира достигане пика на лактацията, но и неговото задържане за определен период от време. Използването на ProteMix® в комбинация с минерални фуражи за близане Panto® Mineral L92L е гаранция за задоволяване на животните с минерали и вещества, които в много от случите са в недостиг в пасищната трева.

Няма снимка

Недостатъчният хранителен фронт е една от основните причини за липсата на изравненост при животните, както по килограми, така и по оценка на телесното състояние (ОТС). Вследствие на това част от животните затлъстяват, което оказва негативно влияние, не само върху млечността, но и върху последващото им заплождане. Всичко това налага да се прилага целесъобразно и балансирано хранене на животните.

Хранене на агнетата – достигнали 18 kg живо тегло агнетата за разплод и угояване не трябва да се лишават от протеинови фуражи и да се смята, че същите ще имат задоволителен средно дневен прираст, само и единствено ако в дажбата участват зърнени (царевица, ечемик или овес) и груби фуражи. След достигане на 18 kg живо тегло, агнетата се нуждаят от повече енергия и по-малко протеин. При изхранване с цяло зърно в комбинация с ProteMix® протеинов концентрат за агнета, съотношението между двата фуража трябва да е 2:1. Спазвайки посоченото съотношение, се гарантира висок средно дневен прираст, правилно развитие на бъдещите разплодни животни и добри вкусови качества на месото.

Няма снимка

Продуктите ProteMix® предлагани от фирма HL-TopMix вече са се наложили на пазара като основен протеинов източник при изхранването на преживни животни. Използването на протеинови концентрати ProteMix® в комбинация с минерални фуражи Panto® Mineral за преживни животни е гаранция за висока продуктивност и минимизиране икономическите разходи в стопанствата.

За да осигури максимално добри условия за покупка на качествени фуражи и добавки за овцефермите в този важен период за овцевъдите, водещият производител на храни HL-TopMix удължи своята промоционална схема за ДПЖ до 30-ти април, по която всяка покупка дава повече и носи възможност за получаване на бонус продукти – енергийни концентрати даващи повече енергия на подрастващите животни и лактиращите овце.

 

Пшеницата и ечемикът навлизат във вретенене

Новини 20.04.2018

Посевите редовно да се обследват за поява на болести и неприятели

Дукена Жолева агрометеоролог при НИМХ – БАН

Топлото за сезона време през първата половина от второто десетдневие на април с максимални температури до 27-28 градуса (Монтана, Ловеч, Велико Търново, Свищов, Русе, Силистра, Кюстендил, Сандански, Пловдив, Пазарджик) ускори вегетацията на земеделските култури.

Изключения имаше по Черноморското крайбрежие, където стойностите на средноденонощните температури бяха с 6-8 градуса по-ниски от тези, измерени в останалата част от полските райони на страната.

През повечето дни от следващия период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време и температури, близки до климатичните норми.

До края на второто и през първата половина от третото десетдневие на април вегетацията на зимните житни култури и зимната рапица ще протича с умерени темпове.

През периода при пшеницата и ечемика ще се наблюдава масово вретенене. На места в южните райони при част от посевите ще се наблюдава и преход от вретенене към изкласяване и начало на изкласяване.

Пшеницата трябва да се следи за вредната дейност на обикновената житна пиявица.

При рапицата ще протичат фазите бутонизация и цъфтеж. По време на бутонизация тя се напада от рапичния цветояд. Третиране срещу този вредител се налага при плътност, надвишаваща прага на икономическа вредност – 5-6 бръмбара на едно растение.

На места в Дунавската равнина (агростанциите Бъзовец, Новачене, Павликени) при засетите в края на първото десетдневие на април посеви от слънчоглед ще протича фаза поникване.

Почвените температури в 10-сантиметровия слой в средата на април достигнаха подходящи стойности за сеитбата на царевица за зърно.

По-подходящи условия за провеждане на растителнозащитни пръскания ще има в средата на следващия период.

До края на второто и през първата половина от третото десетдневие на април критични минимални температури за земеделските култури не се прогнозират.

Страница 1 от 251 2 3 25
 • Копитен гнилец лечение със син камък и формалин

  от на 24.01.2015 - 0 Коментари

  Харакатерен признак на копитния гнилец и за овцете, и за козите е, че животните пасат с прегънати предни крака. Причините могат да са няколко и точната диагноза и лечение трябва да се постави и назначи само от ветеринарен специалист. Може да е заболяването КОПИТЕН ГНИЛЕЦ причинен от бактерията Бацилус некрофорус. Тя поразява овцете и по-рядко […]

 • Разсадете зимните салати и марули

  от на 27.10.2013 - 0 Коментари

  Ако през септември сте засели зимна салата и маруля, време е да я разсадите. Растенията са готови за засаждане на постоянно място, когато образуват 4-5 същински листа – около месец след поникването. Имайте предвид, че ако използвате по-възрастен разсад, растенията се прихващат по-трудно, а освен това се получават по-некачествени глави. Препоръчително е зимните салати и […]

 • SOS за породата Българска мура

  от на 26.01.2013 - 0 Коментари

  Денят на биволовъда – Караманов ден, за пореден път извади на дневен ред нерешените проблеми в биволовъдството ни. Те не са от вчера и за разлика от другите животновъдни браншове не са свързани само с недостига на пари. Вече повече от десет години липсва свежа кръв за поддържане на породата Българска мура. Към момента добрата […]

 • Oчаквайте скоро

  от на 15.01.2013 - 0 Коментари

  Очаквайте скоро, новини от блога на Zemedelec.net

 • До края на април ще платят субсидиите за застъпени площи

  от на 24.04.2013 - 0 Коментари

  Националната асоциация на зърнопроизводителите /НАЗ/ представи на служебния министър на земеделието проф. Станков стратегия за зърнопроизводството, която той поема ангажимента да внесе за обсъждане на следващо заседание на агро-бизнес съвета към МЗХ. На проведена среща представителите на УС на НАЗ заявиха своята готовност, както и възможности за кандидатстване с нови проекти по Програмата за развитие на селските райони, […]