Здравейте, посетител! [ Регистрация | Вход

Министър Димитър Греков отговаря на въпроси относно изпълнението на ДПП 2014

Новини 04.07.2014

ministar-dimitar-grekov-otgovarq-na-vaprosi-oПетъчният парламентарен контрол е насрочен за 11 часа днес. Към министъра на земеделието и храните са внесени два въпроса.

 Димитър Греков ще отговори на:

 1. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ и ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ относно политиката по осъществяване на дейностите по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните и двойния стандарт при провеждане на пролетните прегледи на пчелните семейства.

 2. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ относно длъжностно разписание на Областна дирекция „Земеделие“ – Хасково.

Магърдич Хулиян: Преборихме се за по-висок бюджет за малките стопанства в ПРСР

Новини 13.06.2014

magardich-huliqn-preborihme-se-za-po-visok-byНационалното сдружение на малките семейни ферми и прерабователи (НСМСФП) отстоя успешно с около 8 млн. лв. по-висок бюджет за Тематичната програма за малки стопанства в Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020)“. Това съобщи Магърдич Хулиян, председател на сдружението след заседанието на Тематичната група за разработване на  ПРСР 2014-2020.

Участниците в Тематичната група обсъдиха предварителната оценка на ПРСР 2014-2020 г. и представиха своите предложения за конкретни параметри на мерките в програмата.

При предходните дискусии Тематичната програма за малките стопанства е била представена с бюджет в размер на 82 174 000 лв., след вчерашното заседание сдружението защити бюджет от 89 925 000 лв. „Освен това млади фермери, които вече са имали реализирани проекти при предходната програма по мярка „Млад фермер“, в новата ПРСР няма да могат да кандидатстват по тематичната подпрограма, независимо, че имат икономически единици на СПО с малък обхват. Това също ще освободи определен ресурс за малки земеделски стопанства“, поясни Магърдич Хулиян. По думите му, парите никога не са достатъчно, но по-важното е постигнатият бюджет да бъде наистина усвоен от дребните фермери.

От Сдружението са предложили още в мярката „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, сортове и линии, важни за селското стопанство и биоземеделието“ да бъдат включени като бенефициенти освен земеделските производители, също и научните институти на БАН и висшите учебни заведения. „Смятаме, че само по този начин ще може да се запази генетичния потенциал и да има успешна работа с генетичен материал за създаване на нови устойчиви сортове и за поддържане на биологичното разнообразие. Предложението беше прието“, допълни Хулиян.

 Той отчете като постижение приемането на още едно предложение на НСМСФП – консултантските услуги за малките стопанства поне до 2017 г. да се поемат от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).

Хиляди млади фермери очакват промените в Наредбата за прием на проектите им

Новини 27.05.2014

Mladi-fermeriЕкспертна група от Дирекция Развитие на селските райони към Министерството на земеделието и храните работи по промените в Наредбата за младите фермери и предстоящия прием по мярката, който зам.-министър Явор Гечев обяви, че ще започне през месец юни. Това съобщиха от МЗХ в отговор на Фермер.БГ имало ли е в понеделник заседание на работна група по обявените промени в Наредбата и кога се очаква тя да бъде публикувана за обществено обсъждане.

В момента, в който експертите си свършат работата относно промените в Наредбата, тя ще бъде публикувана на интернет страницата на МЗХ за обществено обсъждане от заинтересованите страни, посочиха още от пресцентъра на Земеделското министерство.
В края на миналата седмица заместник-министър Явор Гечев съобщи , че МЗХ ще отвори прием по мярка Млад фермер по старата програма с бюджет от новата, „тоест само променяме съществуващата наредба“.

Хиляди млади фермери очакват да излязат критериите, на които трябва да отговарят проектите им. В същото време 2 400 проекта на млади фермери, подадени през 2013 г., останаха без финансиране заради недостиг на средства. Ще се наложи преработка на проектите, защото има промени, които трябва да бъдат отразени в тях – икономическите единици са променени, други са и сроковете за кандидатстване, има разлики и в документите, които се подават, тъй като някои са с кратък срок на валидност. Ще трябва да бъдат коригирани старите проекти, посочи Явор Гечев.

Пчеларите получиха близо 6 млн. лева

Новини 21.10.2013

Държавен фонд „Земеделие“ изплати 5 865 000 лева по 976 заявления на пчелари. Това прави 90% усвояемост на бюджета за 2013 г., което е най-високият процент, реализиран досега по програмата. Така националната програма по пчеларство за 2011 – 2013 (НПП) успешно приключи третата година от прилагането си, съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

През 2012 г. усвояемостта беше 82%, а плащанията – 5 367 783 лева. Добрите резултати се дължат на традиционно силния интерес от страна на пчеларите, възможността за отпускане на кредити на одобрените бенефициенти по мерките за борба срещу вароатозата и за подновяване на пчелни кошери, както и допуснатото наддоговаряне на финансовата помощ.

ООН разработва стратегия за контрол на употреба на пестициди

Новини 17.01.2013


Програмата е в помощ на развиващите се страни, холандски специалисти вече я прилагат в Етиопия

В много от развиващите се страни, предимно от Африка, през послед­ните години се използ­ват нерегламентирано различни пестициди. Стремежът да се произ­веждат повече расти­телни ресурси в тези бедни региони, където храната е основен про­блем, доведе до използ­ването на химични пре­парати без ограничения. Проблемът в някои ре­гиони е сериозен, като дори има опасност за екокатастрофа, която ще засегне населението, околната среда и води­те, останалите растителни и животински ви­дове. С цел да се предот­врати този пробием Ор­ганизацията на обедине­ните нации разработва стратегия за контрол на употребата на пестици­ди. Една от целите е да се направят изпитвания на разпичните пестици­ди, които се използват в дадените райони, за да се проследи не само ефективността им, но и въздействието им върху околната среда. В много от развиващите се стра­ни пестицидите се раз­пространяват и прилагат без да има извършена оценка за действието им, и съответно за безо­пасността им.

Холандски специали­сти вече са започнали работа с правителството на Етиопия за прилагане на програмата.

Целта е да се научат фермерите как правилно и безопасно да прила­гат рз-продктите, за да се гарантира безопас­ност както на хората и растителната продук­ция, така и на околната среда и водите. Според експертите прилагането на тези по-добри практи­ки, по които се работи в развитите страни, ще до­веде не само до по-безо­пасно използване на ре­сурсите, но ще гарнтира по-добри добиви и по-го­ляма сигурност за пре­храната на местното на­селение.

Според Оливие де Шу­тер, специален пълно­мощник на ООН за пра­вото на прехрана, разви­ващите се страни трябва да се насочат изцяло към агроекологично зе­меделие. Този подход, освен че е по-социален и справедлив, е много по- подходящ в условията на непрекъснатите кли­матични изменения,кои­то се наблюдават през последните години.

Фермерите трябва да се обучават и да прила­гат агроекологични практики, а не да правят интензивно земеделие, категоричен е пълно­мощникът.

В подкрепа на тезата е и публикуваният през миналата година доклад на ООН, в който се по­сочва, че дребните фер­мери могат да удвоят производството на хра­ни в рамките на 10 годи­ни, чрез използване на екологични методи. Те са по-щадящи за околна­та среда и при правилното им прилагане няма причина да не се получа­ват добри добиви.

Разработвани проекти в 20 африкански страни показват, че за период от 3-10 години, добивите са се удвоили двойно. За разлика от конвенцион­ното земеделие, което разчита на скъпи сурови­ни. горива, агроекологичното е , образно каза­но, в тон с природата и много по-щадящо за нея. Прилагането му дава положително въздействие не само на производ­ството на храни, но и на намаляване на бедност­та в развиващите се страни, както и води до смекчаване на последи­ците от изменението на климата.

Няма да решим скоро проблема с глада, нито да спрем изменението на климата, като създава­ме големи ферми. Реше­нието е в подкрепа със знания, услуги и други начини на дребните зе­меделски производите­ли, които да доведат до повишаване на доходите им, така че да доприне­сат за развитие на сел­ските райони, в които живеят и работят, е ста­новището на ООН.

Програмата ще про­дължи до 2014 г., като намеренията са тя да стартира и в други афри­кански страни.

 

 

 

 • Копитен гнилец лечение със син камък и формалин

  от на 24.01.2015 - 0 Коментари

  Харакатерен признак на копитния гнилец и за овцете, и за козите е, че животните пасат с прегънати предни крака. Причините могат да са няколко и точната диагноза и лечение трябва да се постави и назначи само от ветеринарен специалист. Може да е заболяването КОПИТЕН ГНИЛЕЦ причинен от бактерията Бацилус некрофорус. Тя поразява овцете и по-рядко […]

 • Разсадете зимните салати и марули

  от на 27.10.2013 - 0 Коментари

  Ако през септември сте засели зимна салата и маруля, време е да я разсадите. Растенията са готови за засаждане на постоянно място, когато образуват 4-5 същински листа – около месец след поникването. Имайте предвид, че ако използвате по-възрастен разсад, растенията се прихващат по-трудно, а освен това се получават по-некачествени глави. Препоръчително е зимните салати и […]

 • До края на април ще платят субсидиите за застъпени площи

  от на 24.04.2013 - 0 Коментари

  Националната асоциация на зърнопроизводителите /НАЗ/ представи на служебния министър на земеделието проф. Станков стратегия за зърнопроизводството, която той поема ангажимента да внесе за обсъждане на следващо заседание на агро-бизнес съвета към МЗХ. На проведена среща представителите на УС на НАЗ заявиха своята готовност, както и възможности за кандидатстване с нови проекти по Програмата за развитие на селските райони, […]

 • SOS за породата Българска мура

  от на 26.01.2013 - 0 Коментари

  Денят на биволовъда – Караманов ден, за пореден път извади на дневен ред нерешените проблеми в биволовъдството ни. Те не са от вчера и за разлика от другите животновъдни браншове не са свързани само с недостига на пари. Вече повече от десет години липсва свежа кръв за поддържане на породата Българска мура. Към момента добрата […]

 • Oчаквайте скоро

  от на 15.01.2013 - 0 Коментари

  Очаквайте скоро, новини от блога на Zemedelec.net